Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Schema: Contract > Tabellen

SubcontractorContracts: Bouw7 Contracten met onderaannemers

Returns a list of subcontractor contracts.Returns a list of subcontractor contracts.

Catalogus: Bouw7

Schema: Contract

Label: Contracten met onderaannemers

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive UniversalSQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van Tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie SubcontractorContracts in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

Een [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string.

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie SubcontractorContracts worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

acceptedAt

string

Geaccepteerd op

De datum waarop het contract in ATOM-formaat is aanvaard.

attachmentCount

int64

Aantal Bijlagen

Het aantal bijlagen voor dit contract.

calledReceiptCount

int64

Afgeroepen Ontvangsttelling

De opgeroepen ontvangsttelling voor dit contract.

createdAt

datetime

Aangemaakt op

De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

Het ID van de gebruiker.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

De gebruikersnaam van de gebruiker.

currentApprover

string

Huidige Goedkeurder

De volledige naam van de huidige goedkeurder.

deniedAt

string

Geweigerd op

De datum waarop het contract werd geweigerd in ATOM-formaat.

description

string

Omschrijving

De beschrijving van het contract. Kan HTML-inhoud bevatten.

emailSentAt

string

E-mail Verzonden Naar

De datum waarop de e-mail is verzonden in ATOM-formaat.

emailSentBy

string

E-mail Verzonden door

De gebruikersnaam van de gebruiker die de e-mail heeft verstuurd.

expectedCompletionDate

datetime

Verwachte voltooiingsdatum

De verwachte voltooiingsdatum van het contract met de onderaannemer.

expectedCompletionDateText

string

Verwachte voltooiingsdatum Tekst

De verwachte voltooiingsdatum tekst van het contract van de onderaannemer.

id

int64

ID

De ID van het contract.

internalNote

string

Interne Notitie

Interne notitie over het contract. Kan HTML-inhoud bevatten.

isEmailSent

boolean

Is E-mail Verstuurd

Waar als er al een e-mail is verzonden.

language

string

Taal

De door dit contract gebruikte locale, bijvoorbeeld: nl-NL.

linkedDeliveryTicket_bookingStatus

int64

 

De huidige boekingsstatus. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Bijgeschreven.

linkedDeliveryTicket_date

datetime

 

De datum van het leveringsbewijs, weergegeven in ATOM-formaat.

linkedDeliveryTicket_description

string

 

De beschrijving van dit leveringsbiljet. Kan HTML-inhoud bevatten.

linkedDeliveryTicket_id

int64

 

Het ID van dit leveringsbewijs.

linkedDeliveryTicket_isProcessed

boolean

 

Of dit leveringsticket is verwerkt.

linkedDeliveryTicket_number

string

 

Het ticketnummer van dit leveringsbewijs.

linkedDeliveryTicket_price

string

 

De prijs van dit leveringsbewijs.

linkedDeliveryTicket_purchaseTypeId

int64

 

De ID van het aankooptype van dit leveringsbiljet.

linkedDeliveryTicket_purchaseTypeName

string

 

De naam van het aankooptype van dit leveringsbiljet.

name

string(255)

Naam

De weergavenaam van het contract. Kan NULL zijn.

number

string

Nummer

Het identificatienummer van het contract.

outstandingCosts

string

Openstaande kosten

De openstaande kosten voor dit onderaannemingscontract.

paymentAgreement

string

Betalingsovereenkomst

De betalingsovereenkomst van het contract. Kan HTML-inhoud bevatten.

price

string

Prijs

De prijs van het contract.

project_branchId

int64

Projecttak ID

De ID van de tak van dit project.

project_categoryId

int64

Projectcategorie-ID

De ID van de categorie van dit project.

project_divisionId

int64

ID projectafdeling

De ID van de afdeling van dit project.

project_id

int64

Project ID

De ID van het project.

project_name

string

Projectnaam

De naam van het project.

project_number

string

Projectnummer

Het nummer van het project.

project_status

string

Projectstatus

De naam van de huidige status van dit project.

project_statusId

int64

Projectstatus-ID

De ID van de status van dit project.

projectSecurityLink_code

string

Project Security Link Code

De beveiligingscode.

projectSecurityLink_costTypeCode

string

Project Security Link Cost Type Code

De code van het kostentype.

projectSecurityLink_costTypeName

string

Project Security Link Cost Type Naam

De naam van de kostensoort.

projectSecurityLink_id

int64

Project Security Link ID

De ID van de projectbeveiligingslink.

projectSecurityLink_name

string

Project Security Link Naam

De naam van de projectbeveiligingslink.

projectSecurityLink_parentName

string

 

De naam van de beveiligingscode.

projectSecurityLink_projectId

int64

Project Security Link Project ID

Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.

projectSecurityLink_status

int64

Project Security Link Status

De status van de projectbeveiligingslink.

startDate

datetime

Startdatum

De begindatum van het contract met de onderaannemer.

startDateText

string

Begindatum Tekst

De tekst over de begindatum van het contract met de onderaannemer.

status

int64

Status

Status van het contract.

statusName

string

Statusnaam

De naam van de huidige status.

subcontractor_emailAddress

string

E-mailadres onderaannemer

Het e-mailadres van de contactpersoon.

subcontractor_id

int64

Onderaannemer ID

Het ID van het contact.

subcontractor_name

string

Naam onderaannemer

De naam van deze contactpersoon.

subcontractor_type

string

Type onderaannemer

Het type van dit contact.

subcontractor_typeId

int64

Onderaannemer Type ID

Het type ID van dit contact.

type

int64

Soort

Soort contract (0 = vast, 1 = regie, 2 = uitbesteed).

updatedAt

datetime

Bijgewerkt op

De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

Het ID van de gebruiker.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

De gebruikersnaam van de gebruiker.

 

10-06-2024 18:41 Versie 24.1.3-BETA+4689

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer