Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Schema: Resource > Tabellen

MaterialsPerUnit: Bouw7 Materialen per Eenheid

Returns a bookable list of units associated with materials.Returns a bookable list of units associated with materials.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materialen per Eenheid

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie MaterialsPerUnit in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

Een [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie MaterialsPerUnit worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

articleNumber

string

Artikel Nummer

Het artikelnummer (meestal EAN) van deze boekbare eenheid.

conversionFactor

string

Omrekeningsfactor

De conversiefactor van dit materiaal per eenheid.

costPrice

string

Kostprijs

Kostprijs van deze boekbare eenheid.

createdAt

string

Aangemaakt op

De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

Het ID van de gebruiker.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

De gebruikersnaam van de gebruiker.

deliveryTimeInDays

int64

Levertijd in dagen

De levertijd in dagen van dit materiaal per eenheid.

eanCode

string

EAN-code

Ean code van deze boekbare eenheid.

formFactorSizes

string

VormfactorMaten

De afmetingen van de bij dit materiaal behorende vormfactor per eenheid.

formFactorType

int64

Type vormfactor

Het type van de vormfactor van dit materiaal per eenheid.

formFactorUnit

int64

Vormfactor eenheid

De eenheid van de vormfactor die bij dit materiaal hoort per eenheid.

formFactorWeight

string

Vormfactor Gewicht

Het gewicht van de bij dit materiaal behorende vormfactor per eenheid.

id

int64

ID

Het ID van deze boekbare eenheid.

isActive

boolean

Is Actief

Of deze boekbare eenheid momenteel actief is.

material_id

int64

Materiaal ID

De ID van het materiaal.

material_name

string

Materiaal Naam

De naam van het materiaal.

materialGroup_id

int64

Materiaalgroep ID

De ID van deze materiaalgroep.

materialGroup_name

string

Naam materiaalgroep

De naam van deze materiaalgroep.

sellingPrice

string

Verkoopprijs

Verkoopprijs van deze boekbare eenheid.

supplier_emailAddress

string

E-mailadres leverancier

Het e-mailadres van de contactpersoon.

supplier_id

int64

Leverancier-ID

Het ID van het contact.

supplier_name

string

Leveranciersnaam

De naam van deze contactpersoon.

supplier_type

string

Type leverancier

Het type van dit contact.

supplier_typeId

int64

Leverancier Type ID

Het type ID van dit contact.

unit_id

int64

Unit ID

Het ID van de eenheid.

unit_name

string

Eenheidsnaam

De naam van de eenheid.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

Het ID van de gebruiker.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

De gebruikersnaam van de gebruiker.

vatTariff_id

int64

BTW-tarief-ID

De ID van het btw-tarief.

vatTariff_isShifted

boolean

BTW-tarief wordt verlegd

Of de BTW wordt verlegd.

vatTariff_label

string(255)

BTW-tariefetiket

Weergave van het BTW-tarief.

vatTariff_percentage

string

BTW-tariefpercentage

Het BTW-percentage.

visibilityFlag

int64

Zichtbaarheidsvlag

De zichtbaarheidsvlag van dit materiaal per eenheid.

 

28-09-2023 11:31 Versie 22.1.262-BETA+4120

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer