Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: » Geen onderwerpen boven dit niveau «

ActieprijzenArtikelPrijzenPrijzen

Geeft alle beschikbare actieprijzen (ActieprijzenModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- settings:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Actieprijzen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ActieprijzenArtikelPrijzenPrijzen in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

$expand

string

 

OData expand, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand

$filter

string

 

OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter

$skip

int64

 

Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen wordt.

$top

int64

 

Format - int32. Het maximum aantal resultaten.

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ActieprijzenArtikelPrijzenPrijzen worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

artikelcode

string

Artikelcode

Artikelcode

artikelOmschrijving

string

Artikelomschrijving

Artikel omschrijving

einddatum

datetime

Einddatum

De eind datum van de actie prijs

omschrijving

string

Omschrijving

De omschrijving van de actie prijs

prijsIngave

string

Prijsinvoer

Prijsingave soort ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Actieprijzen.PrijsIngaveModel})

startdatum

datetime

Startdatum

De start datum van de actie prijs

status

string

Status

De status van de actie prijs ({SnelStart.B2B.Api.V2.Models.Actieprijzen.ActieprijsStatusModel})

 

10-02-2023 22:31 Versie 22.1.122-BETA+3761

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer