Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: » Geen onderwerpen boven dit niveau «

VerkoopOrdersExtraHoofdVelden

Geeft alle verkooporders (VerkoopOrderModel) terug uit een administratie. Op deze operatie is OData functionaliteit beschikbaar.Voor deze operatie zijn de volgende scopes benodigd:- orders:read

Catalogus: SnelStart

Schema: Handel

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De SnelStart API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor SnelStart ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de SnelStart-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie VerkoopOrdersExtraHoofdVelden in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

$expand

string

 

OData expand, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionexpand

$filter

string

 

OData filter, zie http://docs.oasis-open.org/odata/odata/v4.01/cs01/part2-url-conventions/odata-v4.01-cs01-part2-url-conventions.html#sec_SystemQueryOptionfilter

$skip

int64

 

Format - int32. Het aantal resultaten dat overgeslagen wordt.

$top

int64

 

Format - int32. Het maximum aantal resultaten.

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie VerkoopOrdersExtraHoofdVelden worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

afleveradres_contactpersoon

string

Afleveradres Contactpersoon

De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.

afleveradres_plaats

string

Afleveradresstad

De plaatsnaam van het adres.

afleveradres_postcode

string

Afleveradres Postcode

De postcode van het adres.

afleveradres_straat

string

Afleveradres Straat

De straatnaam (inclusief huisnummer).

betalingskenmerk

string

Betalingskenmerk

Het betalingskenmerk van de order.

datum

datetime

Datum

De orderdatum.

factuuradres_contactpersoon

string

Factuuradres Contactpersoon

De volledige naam van de contactpersoon op dit adres.

factuuradres_plaats

string

Factuuradres Plaats

De plaatsnaam van het adres.

factuuradres_postcode

string

Factuuradres Postcode

De postcode van het adres.

factuuradres_straat

string

Factuuradres Straat

De straatnaam (inclusief huisnummer).

factuurkorting

double

Factuurkorting

 

geblokkeerd

boolean

Geblokkeerd

Blokkade op VerkoopOrder<remarks>Indien dit veld leeg is dan wordt de instelling van het sjabloon gebruikt.</remarks>

id

guid

ID

De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view=netframework-4.6.2" target="_blank">System.Guid</a>) dat uniek een object identificeert.

incassomachtiging_id

guid

Incassomachtiging ID

De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view=netframework-4.6.2" target="_blank">System.Guid</a>) dat uniek een object identificeert.

kostenplaats_id

guid

Kostenplaats ID

De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view=netframework-4.6.2" target="_blank">System.Guid</a>) dat uniek een object identificeert.

krediettermijn

int32

Krediettermijn

De krediettermijn (in dagen) van de verkooporder. <remarks>Indien dit veld leeg is dan wordt het krediettermijn van de klant gebruikt.</remarks>

memo

string

Memo

 

modifiedOn

datetime

Gewijzigd op

Het tijdstip waarop de verkooporder voor het laatst is gewijzigd.

nummer

int32

Nummer

Het ordernummer.

omschrijving_1

string

Omschrijving

De omschrijving van de order.

omschrijving

string

Omschrijving

De Omschrijving van het veld.

orderreferentie

string

Order Referentie

De orderreferentie van een verkooporder. Deze wordt in de e-factuur en in de factuur als PDF opgenomen

procesStatus

string

Processtatus

DocumentStatus van de order. Als deze niet is opgegeven wordt de default waarde Order gebruikt. Contantbon en Factuur zijn niet beschikbaar

relatie_id

guid

Relatie ID

De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view=netframework-4.6.2" target="_blank">System.Guid</a>) dat uniek een object identificeert.

totaalExclusiefBtw

decimal

Totaal Exclusief BTW

 

totaalInclusiefBtw

decimal

Totaal inclusief BTW

 

veldNummer

int32

Veldnummer

Het VeldNummer.

verkoopfactuur_id

guid

Verkoopfactuur ID

De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view=netframework-4.6.2" target="_blank">System.Guid</a>) dat uniek een object identificeert.

verkooporderBtwIngaveModel

string

Verkooporder BTW-ingavemodel

 

verkoopordersjabloon_id

guid

Verkoopordersjabloon ID

De publieke sleutel (public identifier, als <a href="https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/System.Guid?view=netframework-4.6.2" target="_blank">System.Guid</a>) dat uniek een object identificeert.

verkoopOrderStatus

string

Verkooporderstatus

Status van de order. Als deze niet is opgegeven wordt de default waarde InBehandeling gebruikt.

waarde

string

Waarde

De Waarde van het veld.

 

10-02-2023 22:31 Versie 22.1.122-BETA+3761

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer