Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Catalog:  > Schemas > Schema:  > Tables

DJ_LINE: Dagboekregels

Name: DJ_LINE

Catalog: AccountView

Label: Dagboekregels

Partition-specific: true

Select: true

Insert: false

Update: false

Delete: false

Table Columns

Name

Data Type

Label

Required

Documentation

ACCR_PY

boolean

Posten vorig boekjaar

 

ACCT_NR

string(10)

Rekeningnummer

 

ADM_CODE

string(10)

Administratiecode

 

AMOUNT

int64

Mutatiebedrag

 

BANK_DESC

string(4)

Omschrijving bankmutatie

 

BASE_AMT

int64

Basisbedrag BTW

 

BEG_PER

decimal

Begin periode

 

CN_ID

string(10)

Unieke consolidatiecode

 

COST_CODE

string(10)

Kostenplaatscode

 

CRED_DAYS

decimal

Betalingstermijn in dagen

 

CUR_AMT

int64

Valutabedrag

 

CUR_CODE

string(3)

Valutacode

 

CUR_VAT

int64

BTW-bedrag vreemde valuta

 

DIF_AMT

int64

Verschilbedrag

 

DIF_CUR

int64

Valutaverschil

 

DIF_TYPE

decimal

Type verschil

 

DIST_CODE

string(10)

Verdeelsleutel

 

DIST_QTY

decimal

Aantal

 

DJ_CODE

string(3)

Dagboekcode

 

DJL_RATE

decimal

Valutakoers dagboekregel

 

EBNK_STAT

int32

Status bankkoppeling

 

END_PER

decimal

Eind periode

 

EXCH_RATE

decimal

Valutakoers

 

EXP_ID

string(10)

Export-ID

 

GREK_TYPE

string(1)

Transactietype G-rekening

 

HOME_DIF

int64

Verschil in adm.valuta

 

INV_NR

string(12)

Document-/factuurnummer

 

OBLI_NR

string(10)

Verplichtingnummer

 

PAGE_NR

string(10)

Bladzijdenummer (teken)

 

PAGE_NRV

decimal

Bladzijdenummer

 

PART_CODE

string(10)

Vennoot

 

partition_code

string

Partitiecode

 

partition_name

string

Partitie Naam

 

PC_CODE

string(5)

Kostensoortcode

 

PDIF_VAT

int64

BTW-bedrag betalingskorting

 

PROJ_CODE

string(10)

Projectcode

 

RA_AMT

int64

Bedrag cheque-begeleiding

 

RA_DISC

int64

Kortingsbedrag cheque-begeleiding

 

REC_ID

string(10)

Unieke code

 

REC_ORD

int32

Regelvolgorde

 

SRC_ID

string(10)

Identificatie bron

 

SRC_TYPE

decimal

Brontype

 

SUB_NR

string(10)

Debiteur-/crediteurnummer

 

TRN_DATE

datetime

Mutatiedatum

 

TRN_DESC

string(40)

Omschrijving regel

 

TRN_QTY

decimal

Aantal (agr)

 

TRN_WGT

decimal

Gewicht

 

VAT_AMT

int64

BTW-bedrag

 

VAT_CODE

string(2)

BTW-code

 

VEXCH_RATE

decimal

Valutakoers (import)

 

WKR_TRN

boolean

Mutatie ten laste van vrije ruimte WKR

 

 

07-10-2019 20:5217.33.149-BETA+2365

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer