Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Schema: DeliveryTicket > Tabellen

DeliveryTicketById: Bouw7 Leveringsbewijs per ID

Returns a single delivery ticket based on the given ID.Returns a single delivery ticket based on the given ID.

Catalogus: Bouw7

Schema: DeliveryTicket

Label: Leveringsbewijs per ID

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie DeliveryTicketById in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

id

int64

 

 

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie DeliveryTicketById worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

canDelete

boolean

Kan Verwijderen

Of dit leveringsticket kan worden verwijderd.

contact_contactType_id

int64

Contact Contact Type ID

De ID van het contacttype.

contact_contactType_name

string

Contactpersoon Type contact Naam

De naam van het contacttype.

contact_email

string

Contact E-mail

Het e-mailadres.

contact_id

int64

Contactpersoon ID

ID van contactpersoon.

contact_isVatShifted

boolean

Contact is BTW verlegd

Of de BTW voor het contact is verlegd.

contact_name

string

Contactpersoon Naam

Naam van de contactpersoon.

contact_phoneNumber

string

Telefoonnummer contactpersoon

Het telefoonnummer van de contactpersoon.

contract_contractNumber

string

Contractnummer

Het nummer van het contract.

contract_id

int64

Contract ID

De ID van het contract.

contract_type

int64

Contractsoort

Soort opdracht.

cost

string

Kosten

De kosten voor dit leveringsbewijs.

createdAt

string

Aangemaakt op

De creatietijd van de entiteit.

createdBy

string

Gemaakt door

De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

description

string

Omschrijving

De beschrijving van dit leveringsbewijs

file_createdAt

string

Bestand aangemaakt op

De creatietijd van de entiteit.

file_createdBy

string

Bestand Gemaakt door

De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

file_extension

string

Bestandsextensie

De extensie van het bestand.

file_id

int64

Bestands-ID

Het ID van dit bestand

file_modelId

int64

Bestand Model ID

De ID van het geassocieerde type.

file_modelType

string

Type bestandsmodel

De categorie van het bestand.

file_name

string

Bestandsnaam

De publieke naam van het bestand.

file_secureHash

string

 

A secure random hash for the file, that can be used for retrieving thumbnails without additional authentication.

file_size

int64

Bestandsgrootte

De grootte van het bestand in bytes.

file_updatedAt

string

Bestand bijgewerkt op

De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

file_updatedBy

string

Bestand bijgewerkt door

De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

file_uri

string

Bestand URI

De URI van het bestand, gebruikt om de inhoud op te halen.

id

int64

ID

Het ID van het leveringsbewijs.

initialCost

string

Initiële Kosten

Initiële kosten van het leveringsbewijs. De waarde kan niet worden gewijzigd.

processed

boolean

Verwerkt

Of dit leveringsbewijs is verwerkt.

project_branch_code

string

 

De code voor deze tak

project_branch_id

int64

 

De ID van het filiaal.

project_branch_name

string

 

De naam van deze tak

project_category_code

string

 

De code voor de categorie.

project_category_createdAt

string

 

De creatietijd van de entiteit.

project_category_createdBy

string

 

De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

project_category_generalCostsOrProfit

string

 

De algemene kosten of winst voor de categorie.

project_category_generalCostsPercentage

string

 

Het percentage algemene kosten voor de categorie.

project_category_grossProfitMargin

string

 

De brutowinstmarge voor de categorie.

project_category_id

int64

 

Het ID van de categorie.

project_category_name

string

 

De naam van de categorie.

project_category_updatedAt

string

 

De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

project_category_updatedBy

string

 

De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

project_city

string

Project Stad

De stad van het project.

project_contact_email

string

Project contact e-mail

Het e-mailadres.

project_contact_id

int64

Project contact ID

ID van contactpersoon.

project_contact_isVatShifted

boolean

 

Of de BTW voor het contact is verlegd.

project_contact_name

string

Naam projectcontactpersoon

Naam van de contactpersoon.

project_contact_phoneNumber

string

 

Het telefoonnummer van de contactpersoon.

project_createdAt

string

Project Gemaakt op

De creatietijd van de entiteit.

project_createdBy

string

Project Gemaakt door

De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

project_deliveryDate

string

Datum projectoplevering

Opleveringsdatum van het project.

project_endDate

string

Einddatum project

Einddatum van het project.

project_fullProjectNumber

string

Project Volledig projectnummer

Het volledige projectnummer inclusief jaar.

project_houseNumber

string

Project Huisnummer

Het huisnummer van het project.

project_id

int64

Project ID

De ID van het project.

project_information

string

Projectgegevens

De informatie van het project.

project_name

string

Projectnaam

De naam van het project.

project_projectNumber

string

Project Projectnummer

Het projectnummer.

project_reference

string

Projectreferentie

De referentie van het project.

project_startDate

string

Startdatum project

Startdatum van het project.

project_status_closesProject

boolean

Projectstatus Sluit het project af

Of deze status een project al dan niet afsluit.

project_status_createdAt

string

Projectstatus Gemaakt op

De creatietijd van de entiteit.

project_status_createdBy

string

Projectstatus Aangemaakt door

De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

project_status_id

int64

Projectstatus-ID

De ID van de status.

project_status_invoicesProject

boolean

Projectstatus Facturen Project

Of deze status al dan niet een project factureert.

project_status_name

string

Projectstatus Naam

De naam van de status.

project_status_plansProject

boolean

Projectstatus Plannen Project

Of deze status al dan niet een project plant.

project_status_updatedAt

string

Projectstatus bijgewerkt op

De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

project_status_updatedBy

string

Projectstatus Bijgewerkt door

De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

project_streetName

string

Naam projectstraat

De straatnaam voor het project.

project_updatedAt

string

Project bijgewerkt op

De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

project_updatedBy

string

Project bijgewerkt door

De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

project_zipCode

string

Project postcode

De postcode van het project.

projectSecurityLink_code

string

Project Security Link Code

De code van de beveiligingscode.

projectSecurityLink_id

int64

Project Security Link ID

De unieke identificatiecode van de projectbeveiligingslink.

projectSecurityLink_name

string

Project Security Link Naam

De naam van de projectbeveiligingslink.

purchaseInvoice_bookNumber

int64

 

Het boeknummer van de aankoopfactuur.

purchaseInvoice_canBeDeleted

boolean

 

Of de factuur kan worden verwijderd.

purchaseInvoice_comments

string

 

Commentaar bij de aankoopfactuur.

purchaseInvoice_contact_email

string

 

Het e-mailadres.

purchaseInvoice_contact_id

int64

 

ID van contactpersoon.

purchaseInvoice_contact_isVatShifted

boolean

 

Of de BTW voor het contact is verlegd.

purchaseInvoice_contact_name

string

 

Naam van de contactpersoon.

purchaseInvoice_contact_phoneNumber

string

 

Het telefoonnummer van de contactpersoon.

purchaseInvoice_createdAt

string

 

De creatietijd van de entiteit.

purchaseInvoice_createdBy

string

 

De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

purchaseInvoice_date

string

 

Aankoop factuurdatum.

purchaseInvoice_deliveryTicket_cost

string

 

De kosten voor dit leveringsbewijs.

purchaseInvoice_deliveryTicket_id

int64

 

Het ID van het leveringsbewijs.

purchaseInvoice_deliveryTicket_initialCost

string

 

De initiële kosten voor dit leveringsbewijs.

purchaseInvoice_deliveryTicket_processed

boolean

 

Of het leveringsbewijs is verwerkt.

purchaseInvoice_deliveryTicket_ticketDate

string

 

De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.

purchaseInvoice_deliveryTicket_ticketNumber

string

 

Ticketnummer van het leveringsbewijs.

purchaseInvoice_id

int64

 

De ID van de aankoopfactuur.

purchaseInvoice_invoiceNumber

string

 

Het factuurnummer van de aankoopfactuur.

purchaseInvoice_isBooked

boolean

 

Of de inkoopfactuur al dan niet in een boekhoudsysteem is geboekt.

purchaseInvoice_orderNumber

string

 

Het ordernummer van de aankoopfactuur.

purchaseInvoice_project_city

string

 

De stad van het project.

purchaseInvoice_project_createdAt

string

 

De creatietijd van de entiteit.

purchaseInvoice_project_createdBy

string

 

De gebruiker die de entiteit heeft aangemaakt.

purchaseInvoice_project_deliveryDate

string

 

Opleveringsdatum van het project.

purchaseInvoice_project_endDate

string

 

Einddatum van het project.

purchaseInvoice_project_fullProjectNumber

string

 

Het volledige projectnummer inclusief jaar.

purchaseInvoice_project_houseNumber

string

 

Het huisnummer van het project.

purchaseInvoice_project_id

int64

 

De ID van het project.

purchaseInvoice_project_information

string

 

De informatie van het project.

purchaseInvoice_project_name

string

 

De naam van het project.

purchaseInvoice_project_projectNumber

string

 

Het projectnummer.

purchaseInvoice_project_reference

string

 

De referentie van het project.

purchaseInvoice_project_startDate

string

 

Startdatum van het project.

purchaseInvoice_project_streetName

string

 

De straatnaam voor het project.

purchaseInvoice_project_updatedAt

string

 

De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

purchaseInvoice_project_updatedBy

string

 

De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

purchaseInvoice_project_zipCode

string

 

De postcode van het project.

purchaseInvoice_status

int64

 

Status van de aankoopfactuur.

purchaseInvoice_totalExcludingVat

string

 

Prijs exclusief BTW van de aankoopfactuur.

purchaseInvoice_totalIncludingVat

string

 

Prijs inclusief BTW van de aankoopfactuur.

purchaseInvoice_updatedAt

string

 

De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

purchaseInvoice_updatedBy

string

 

De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

purchaseType

int64

Aankoopsoort

Het type aankoop.

ticketDate

string

Ticket Datum

De datum waarvoor het leveringsbiljet werd geregistreerd.

ticketNumber

string(256)

Ticketnummer

Ticketnummer van het leveringsbewijs.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

De laatst bijgewerkte tijd van de entiteit.

updatedBy

string

Bijgewerkt door

De gebruiker die de entiteit het laatst heeft bijgewerkt.

 

28-09-2023 11:31 Versie 22.1.262-BETA+4120

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer