Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Schema: HourLog > Tabellen

ContactHourLogs: Bouw7 Logboeken van contacturen

Returns a list of contact hour logs associated with your organization.Returns a list of contact hour logs associated with your organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: HourLog

Label: Logboeken van contacturen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie ContactHourLogs in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

Een [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie ContactHourLogs worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

approvedAt

datetime

Goedgekeurd op

Het tijdstip waarop deze logboekvermelding werd goedgekeurd.

approvedBy_id

int64

Goedgekeurd door ID

Het ID van de gebruiker.

approvedBy_username

string

Goedgekeurd door gebruikersnaam

De gebruikersnaam. Het e-mailadres waarmee de gebruiker zich aanmeldt.

bookingStatus

int64

Boekingsstatus

De boekingsstatus van deze boeking. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Gecrediteerd.

comment

string

Commentaar

De opmerking toegevoegd aan dit bericht.

contact_emailAddress

string

Contactpersoon E-mailadres

Het e-mailadres van de contactpersoon.

contact_id

int64

Contactpersoon ID

Het ID van het contact.

contact_name

string

Contactpersoon Naam

De naam van deze contactpersoon.

contact_type

string

Contactsoort

Het type van dit contact.

contact_typeId

int64

Contactsoort-ID

Het type ID van dit contact.

createdAt

string

Aangemaakt op

De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

Het ID van de gebruiker.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

De gebruikersnaam van de gebruiker.

hourlyRate

string

Uurtarief

Het uurtarief.

hours

string

Uren

Het aantal uren dat op dit item is ingelogd.

id

int64

ID

Het ID van het uurlogboek.

invoicedAmount

string

Gefactureerd bedrag

Het te factureren bedrag voor deze uurlogboekvermelding.

invoiceLine_id

int64

Factuurregel ID

Het ID van de factuurregel.

invoiceLine_invoiceId

int64

 

Het ID van de factuur waar deze factuurregel bij hoort.

invoiceLine_invoiceStatusId

int64

 

Het ID van de status van de factuur waartoe deze regel behoort.

isApproved

boolean

Is Goedgekeurd

Of deze uurlogboekvermelding is goedgekeurd voor verwerking.

logDate

string

Log Datum

De logboekdatum van deze invoer. ATOM formaat.

project_branchId

int64

Projecttak ID

De ID van de tak van dit project.

project_categoryId

int64

Projectcategorie-ID

De ID van de categorie van dit project.

project_contactName

string

Naam projectcontactpersoon

De naam van de contactpersoon voor dit project.

project_executorName

string

Naam projectuitvoerder

De volledige naam van de uitvoerder van dit project.

project_id

int64

Project ID

De ID van het project.

project_name

string

Projectnaam

De naam van het project.

project_number

string

Projectnummer

Het nummer van het project.

project_projectLeaderName

string

Naam projectleider

De volledige naam van de bij dit project betrokken projectleider.

project_status

string

Projectstatus

De naam van de huidige status van dit project.

project_statusId

int64

Projectstatus-ID

De ID van de status van dit project.

project_workPlannerName

string

Project Werkvoorbereider Naam

De volledige naam van de werkvoorbereider die bij dit project betrokken is.

projectSecurityLink_code

string

Project Security Link Code

De beveiligingscode.

projectSecurityLink_costTypeCode

string

Project Security Link Cost Type Code

De code van het kostentype.

projectSecurityLink_costTypeName

string

Project Security Link Cost Type Naam

De naam van de kostensoort.

projectSecurityLink_id

int64

Project Security Link ID

De ID van de projectbeveiligingslink.

projectSecurityLink_name

string

Project Security Link Naam

De naam van de projectbeveiligingslink.

projectSecurityLink_parentName

string

 

The name of the security code.

projectSecurityLink_projectId

int64

Project Security Link Project ID

Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.

projectSecurityLink_status

int64

Project Security Link Status

De status van de projectbeveiligingslink.

type_id

int64

Type ID

De ID van het uurtype.

type_name

string

Soortnaam

De naam van het uurtype.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

Het ID van de gebruiker.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

De gebruikersnaam van de gebruiker.

 

28-09-2023 11:31 Versie 22.1.262-BETA+4120

X

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer