Schakel JavaScript in om deze site te bekijken.

Navigatie: Schema: Resource > Tabellen

EquipmentBookings: Bouw7 Materiaalreserveringen

Returns a list of equipment bookings made by the organization.Returns a list of equipment bookings made by the organization.

Catalogus: Bouw7

Schema: Resource

Label: Materiaalreserveringen

Dit is een alleen-lezen tabelfunctie. De Bouw7 API biedt mogelijk geen ondersteuning voor het wijzigen van de data of het Invantive SQL-stuurprogramma voor Bouw7 ondersteunt dit niet. In het laatste geval gebruikt u de tabel NativePlatformScalarRequests om gegevens te uploaden naar de Bouw7-API.

Parameters van de tabelfunctie

De volgende parameters kunnen worden gebruikt om het gedrag van de tabelfunctie EquipmentBookings in te stellen. Voor verplichte parameters moet altijd een waarde worden opgegeven, maar optionele parameters hoeven in het algemeen geen waarde te hebben en de uitvoering zal standaard een vooraf bepaald gedrag vertonen. Waarden kunnen worden gespecificeerd op basis van positie en naam. In beide gevallen worden alle niet-gespecificeerde parameters geëvalueerd aan de hand van hun standaardwaarden.

Waardespecificatie op positie gebeurt door alle waarden van de eerste tot de laatste benodigde waarde op te sommen. Bijvoorbeeld: een `select * uit tabel(waarde1, waarde2, waarde3)` op een tabel met vier parameters zal de standaardwaarde voor de vierde parameter gebruiken en de opgegeven waarden voor de eerste drie.

Waardespecificatie op naam gebeurt door alle waarden die een waarde vereisen op te sommen. Bijvoorbeeld met `selecteer * uit tabel(naam1 => waarde1, naam3 => waarde3)` op dezelfde tabel zullen de standaardwaarden voor de tweede en vierde parameter worden gebruikt en de opgegeven waarden voor de eerste en derde.

Naam

Datatype

Verplicht

Standaardwaarde

Documentatie

q

string

 

Een [Heimdall Query Language](https://heimdall.bouw7.nl/docs/query-language) string

 

Kolommen van Tabelfunctie

De kolommen van de tabelfunctie EquipmentBookings worden hieronder weergegeven. Elke kolom heeft een SQL-gegevenstype.

Naam

Datatype

Label

Verplicht

Documentatie

bookedEmployeeNames

string

Geboekte werknemersnamen

Alle namen van werknemers in verband met dit boekingsitem voor apparatuur, gescheiden door een komma.

bookingStatus

int64

Boekingsstatus

De status van deze boeking. 0 = Geregistreerd, 1 = Gefactureerd, 2 = Niet factureerbaar, 3 = Gecrediteerd.

comment

string

Commentaar

Het commentaar bij dit geboekte item.

costPrice

string

Kostprijs

De kostprijs van het geboekte artikel.

createdAt

string

Aangemaakt op

De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

createdBy_id

int64

Gemaakt door ID

Het ID van de gebruiker.

createdBy_username

string

Aangemaakt door Gebruikersnaam

De gebruikersnaam van de gebruiker.

date

string

Datum

De logboekdatum van het geboekte item.

equipment_code

string

Uitrusting Code

De code van de apparatuur.

equipment_costPrice

string

Apparatuur Kosten Prijs

De kostprijs van deze boekbare eenheid.

equipment_equipmentId

int64

Apparatuur Apparaat-ID

De ID van de apparatuur.

equipment_id

int64

Apparatuur ID

De ID van de apparatuur per eenheid.

equipment_isActive

boolean

Apparatuur is actief

Of deze boekbare eenheid actief is.

equipment_name

string

Naam apparatuur

De naam van de apparatuur.

equipment_sellingPrice

string

Verkoopprijs apparatuur

De verkoopprijs van deze boekbare eenheid.

equipment_unit

string

Uitrustingseenheid

De naam van de eenheid die de apparatuur kwantificeert.

equipment_unitId

int64

Apparatuur Eenheid ID

De id van de eenheid die de apparatuur kwantificeert.

equipmentGroupId

int64

Equipment Group ID

De ID van de apparatuurgroep met betrekking tot dit boekingsitem voor apparatuur.

exactUpdatedAt

string

 

The last time the entity was updated in Exact Online in ATOM format.

id

int64

ID

Het ID van deze apparatuurboeking.

invoicedAmount

string

Gefactureerd bedrag

Het gefactureerde bedrag van de geboekte post.

invoiceLine_id

int64

Factuurregel ID

Het ID van de factuurregel.

invoiceLine_invoiceId

int64

 

Het ID van de factuur waar deze factuurregel bij hoort.

invoiceLine_invoiceStatusId

int64

 

Het ID van de status van de factuur waartoe deze regel behoort.

project_branchId

int64

Projecttak ID

De ID van de tak van dit project.

project_categoryId

int64

Projectcategorie-ID

De ID van de categorie van dit project.

project_divisionId

int64

ID projectafdeling

De ID van de afdeling van dit project.

project_id

int64

Project ID

De ID van het project.

project_name

string

Projectnaam

De naam van het project.

project_number

string

Projectnummer

Het nummer van het project.

project_status

string

Projectstatus

De naam van de huidige status van dit project.

project_statusId

int64

Projectstatus-ID

De ID van de status van dit project.

projectSecurityLink_code

string

Project Security Link Code

De beveiligingscode.

projectSecurityLink_costTypeCode

string

Project Security Link Cost Type Code

De code van het kostentype.

projectSecurityLink_costTypeName

string

Project Security Link Cost Type Naam

De naam van de kostensoort.

projectSecurityLink_id

int64

Project Security Link ID

De ID van de projectbeveiligingslink.

projectSecurityLink_name

string

Project Security Link Naam

De naam van de projectbeveiligingslink.

projectSecurityLink_parentName

string

 

The name of the security code.

projectSecurityLink_projectId

int64

Project Security Link Project ID

Het ID van het project dat bij deze beveiligingscode hoort.

projectSecurityLink_status

int64

Project Security Link Status

De status van de projectbeveiligingslink.

quantity

string

Aantal

De hoeveelheid van het geboekte artikel.

sellingPrice

string

Verkoopprijs

De verkoopprijs van het geboekte artikel.

totalCostPrice

string

Totale Kostprijs

De totale kostprijs van het geboekte artikel.

totalSellingPrice

string

Totale verkoopprijs

De totale verkoopprijs van het geboekte artikel.

updatedAt

string

Bijgewerkt op

De aanmaakdatum van het object in ATOM/ISO-8601 formaat.

updatedBy_id

int64

Bijgewerkt door ID

Het ID van de gebruiker.

updatedBy_username

string

Bijgewerkt door Gebruikersnaam

De gebruikersnaam van de gebruiker.

 

28-09-2023 11:31 Versie 22.1.262-BETA+4120

Belangrijke Informatie over Veiligheid en Gebruik

Beoogd gebruik en beperkingen: Deze software, ontwikkeld door Invantive, is ontworpen om een verscheidenheid aan zakelijke en informatietechnologische gegevensverwerkingsfuncties te ondersteunen, zoals boekhouding, financiële rapportage en verkooprapportage. Het is belangrijk om op te merken dat deze software niet is ontworpen, getest of goedgekeurd voor gebruik in omgevingen waar een storing of defect kan leiden tot levensbedreigende situaties, ernstige fysieke schade of milieuschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot:

  • Nucleaire faciliteiten: de software mag niet worden gebruikt voor operaties of functies die verband houden met de controle, het onderhoud of de werking van nucleaire faciliteiten.
  • Defensie en militaire toepassingen: deze software is niet geschikt voor gebruik in defensiegerelateerde toepassingen, inclusief maar niet beperkt tot wapenbeheer, militaire strategieplanning of andere aspecten van nationale defensie.
  • Luchtvaart: de software is niet bedoeld voor gebruik in de bediening, navigatie of communicatiesystemen van vliegtuigen of luchtverkeersleidingomgevingen.
  • Gezondheidszorg en medicijnproductie: deze software mag niet worden gebruikt voor de werking van medische apparaten, de analyse van patiëntgegevens voor kritieke gezondheidsbeslissingen, farmaceutische productie of medisch onderzoek waarbij een storing of defect de gezondheid van de patiënt kan beïnvloeden.
  • Verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen: deze software is niet bedoeld voor het beheer, de controle of de operationele aspecten van chemische fabrieken of faciliteiten voor de verwerking van chemische en/of gevaarlijke stoffen. Elke storing in de software die in deze omgevingen wordt gebruikt kan leiden tot gevaarlijke chemische lozingen, explosies of milieurampen.
  • Transport- en verkeerscontrolesystemen: de software mag niet worden gebruikt voor de besturing, bediening of het beheer van transportsystemen, waaronder de besturing van spoorwegsignalen, metrosystemen of verkeerslichten. Storingen in dergelijke kritieke systemen kunnen tot ernstige ongelukken leiden en de openbare veiligheid in gevaar brengen.
  • Energienetwerk- en nutsbesturingssystemen: deze software is niet ontworpen voor de besturing of bediening van energienetwerksystemen, waaronder elektrische onderstations, besturingssystemen voor hernieuwbare energie of besturingssystemen van waternutsbedrijven. Het falen van software op deze gebieden kan leiden tot aanzienlijke stroomonderbrekingen, onderbrekingen in de watervoorziening of andere storingen in openbare voorzieningen, waardoor gemeenschappen in gevaar kunnen komen en grote schade kan worden aangericht.
  • Andere omgevingen met een hoog risico: alle andere kritieke infrastructuren en omgevingen waar een storing in de software kan leiden tot aanzienlijke schade aan personen of het milieu.

Gebruikersverantwoordelijkheid: gebruikers moeten ervoor zorgen dat ze het beoogde gebruik van de software begrijpen en de software niet gebruiken in een omgeving die buiten het beoogde doel valt. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de geschiktheid van de software voor de beoogde toepassing te beoordelen, vooral in scenario's die een risico kunnen vormen voor leven, gezondheid en/of milieu.

Afwijzing van aansprakelijkheid: Invantive wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade, letsel of wettelijke gevolgen die voortvloeien uit het gebruik of misbruik van deze software in verboden en/of onbedoelde toepassingen.

  
Disclaimer